นโยบายความเป็นส่วนตัวของ RBS (RBS PRIVACY POLICY)

บทนำและเงื่อนไขทั่วไป

 

       บริษัท ไรซิ่ง บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า ‘RBS’ หรือ ‘เรา’) ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม EZY Parking ใส่ใจและตระหนักในความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถของ RBS

       นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ระบุรายละเอียดว่า RBS จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างจากท่าน RBS จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไปใช้เพื่อประการใดRBS จะทำการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเมื่อใด การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ การแจ้งท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย RBSแหล่งที่มาของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อ RBS ได้อย่างไร และสิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “พระราชบัญญัติ”) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่ออกภายใต้พระราชบัญญัตินี้

       โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ RBS อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจถึงสิทธิทั้งหลายที่ท่านมีเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

       ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับกรณีที่ RBS อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่ RBS ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมใดในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูล ให้เจ้าของข้อมูลตรวจสอบรายละเอียดการประมวลผลได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง

       เว็บไซต์ของ RBS ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม EZY Parking อาจมีไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlinks) ที่นำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและเป็นคนดำเนินการ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากและมีโอกาสที่จะมีการใช้คุกกี้ (cookies) RBS ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ซึ่งจะควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจได้ส่งไปให้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้ (cookies) RBS จะไม่มีความรับผิดในกรณีใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

 

1.         RBS จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างจากท่าน

       RBS อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากท่าน  หรือตัวแทนของท่าน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าน เมื่อท่านเข้าทำธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆ กับ RBS หรือเมื่อท่านได้ใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการของ EZY Parking หรือเมื่อท่านเข้าไปมีส่วนร่วม มีการเข้าถึง หรือสมัครเข้าใช้บริการ กิจกรรม หรือคอนเทนต์ออนไลน์ใดๆ ของ RBS (รวมถึงการดำเนินการผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social media) และแอพพลิเคชั่นส่งข้อความ (messaging applications)) เช่น จดหมายข่าว โปรโมชั่น การสนทนาออนไลน์ หน้ากระทู้ เว็บไซต์ และการแจ้งเตือนหรือการลงคะแนนเสียงผ่านอุปกรณ์มือถือ 

       RBS อาจทำการเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผล โดยประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของท่าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ID แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสาร เพศ สัญชาติ วันเกิด สถานที่ทำงาน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่

 • ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ บัญชีธนาคาร รายละเอียดการโอนเงิน รายละเอียดบัตรชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน เช่น การชำระค่าธรรมเนียมที่จอดรถและส่วนลดที่ท่านได้รับ และรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจซื้อจากเรา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจอดรถ ได้แก่ ข้อมูลป้ายทะเบียน เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนและจังหวัด ภาพถ่ายและวิดีโอของท่าน และ/หรือรถของท่าน และเวลาที่ท่านเข้าและออกจากที่จอดรถ

 • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone) และตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ RBS  แพลตฟอร์ม EZY Parking หรือคอนเทนต์ของ RBS อื่นๆ ทางช่องทางออนไลน์

 • ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของ RBS หรือแพลตฟอร์ม EZY Parking เช่น สิ่งที่ท่านอ่าน ดู หรือกระทำบนเว็บไซต์ของเรา แพลตฟอร์ม EZY Parking หรือเมื่อท่านใช้บริการอื่น ๆ ของเรา

 

ทั้งนี้ เราใช้วิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวิธีการดังนี้

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

ท่านอาจเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง เมื่อท่านทำสิ่งเหล่านี้:

 • สมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม EZY Parking

 • สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของ RBS หรือแพลตฟอร์ม EZY Parking

 • สมัครสมาชิกบริการหรือสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของเรา

 • ขอให้เราส่งข่าวสารด้านการตลาดให้ท่าน

 • เข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชั่น หรือแบบสำรวจ หรือ

 • ให้ข้อเสนอแนะแก่บริการของเรา หรือติดต่อเรา

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบบอัตโนมัติและการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านทำสิ่งเหล่านี้

 • ใช้พื้นที่จอดรถที่เราให้บริการระบบการจัดการที่จอดรถ เช่น แพลตฟอร์ม EZY Parkingโดยเราจะเก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับการจอดรถโดยอัตโนมัติโดยใช้กล้องที่ติดตั้งในสถานที่จอดรถดังกล่าว

 • เข้าใช้งานเว็บไซต์ของ RBS หรือแพลตฟอร์ม EZY Parking โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารของท่านโดยอัตโนมัติ รวมถึงรูปแบบการเข้าถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของท่าน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้ คุกกี้ บันทึกกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการสมัครสมาชิก

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากนายจ้างของท่าน ตัวแทนของท่าน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ และข้อมูลเกี่ยวกับการจอดรถ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อให้ท่านสามารถใช้พื้นที่จอดรถที่เราให้บริการระบบการจัดการที่จอดรถ เช่น แพลตฟอร์ม EZY Parking

       โปรดทราบด้วยว่าท่านอาจจะตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบางกรณีแก่ RBS รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพหรือความพิการ ข้อมูลทางชีวภาพ เป็นต้น) โดยในกรณีดังกล่าว RBS จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ RBS จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมไปใช้ และอาจขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในเวลานั้น

       ทั้งนี้ บริการของ RBS บางส่วนอาจอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม หากท่านเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านผู้ให้บริการรายอื่นนั้น ท่านจะได้รับกล่องแสดงข้อความซึ่งจะขออนุญาตท่านให้ RBS เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้เปิดให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก)

       ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่มีความจำเป็นตามข้อตกลงของสัญญาที่เรามีกับท่าน โดยท่านไม่สามารถให้ข้อมูลนั้นเมื่อเราได้มีการร้องขอข้อมูลดังกล่าวจากท่านแล้ว ในการนี้ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่านได้ หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (เช่น การจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน) ในกรณีดังกล่าวข้างต้น เราอาจต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ท่านได้รับจากเรา ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นกรณีดังกล่าวข้างต้น           

 

2.         RBS จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไปใช้เพื่อประการใด

       RBS จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการกระทำดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

 •  เมื่อ RBS เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต (vital interest) หรือ เพื่อป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 •  เมื่อ RBS เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญ

 •  เมื่อ RBS เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของ RBS หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบอำนาจให้แก่ RBS

 • เมื่อ RBS เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ของ RBS หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของท่าน

 •  เมื่อ RBS เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของ RBS

       นอกเหนือจากฐานทางกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น RBS อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม หาก RBS จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน RBS จะระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างและให้ท่านยืนยันการตัดสินใจในการให้ความยินยอมแก่ RBS ทั้งนี้ หาก RBSไม่สามารถให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับท่านได้เนื่องจากท่านไม่ยินยอมให้ RBS ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน RBS จะชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจนเมื่อ RBS ขอความยินยอมจากท่าน

 

RBS จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1   สัญญาที่ RBS มีกับท่าน

       RBS จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อตกลงที่ RBS ได้ทำไว้กับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดส่งหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ RBS ให้กับท่าน

 • เพื่อการบริหาร การใช้ การบำรุงรักษา การจัดการและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ RBS

 • เพื่อทำการประมวลผล การประเมิน และการตัดสินใจใดๆ ในคำร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
  RBS ตามที่ท่านได้ร้องขอไว้

 • เพื่อดำเนินการประมวลผลการชำระเงิน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา

 • เพื่อทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้แก่ท่าน

 • เพื่อการจัดทำหรือเข้าทำสัญญา และการรักษาข้อมูลบัญชี (account) ที่ท่านมีกับ RBS

 • เพื่อเป็นการใช้สิทธิหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือ

 • เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จัดโดยหรือจัดในนามของ RBS

2.2   ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ RBS

       RBS จะใช้หลักสิทธิผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ RBS หรือบุคคลภายนอกเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ประโยชน์ดังกล่าวมีสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงการที่ RBS จะใช้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หลังจากพิจารณาถึงประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของท่านแล้ว RBS จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน ซึ่งจะรวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และการร้องขอให้ท่านเขียนรีวิว หรือทำแบบสำรวจให้แก่เรา

 • เพื่อบริหารจัดการและปกป้องธุรกิจของเรา เว็บไซต์ RBS และแพลตฟอร์ม EZY Parking (รวมถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาระบบ การสนับสนุนการทำงานของระบบ การรายงาน และการโฮสต์ข้อมูล)

 • เพื่อการประเมินและศึกษาวิจัยภายในองค์กรเพื่อพัฒนาบริการต่างๆ ที่ RBS ให้บริการ หรือ

 • เพื่อการสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยว่าจะประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ถูกรายงานโดยหรือต่อท่านหรือบุคคลภายนอก
  ผ่านช่องทางติดต่อของ RBS รวมถึงการสอบถามผู้ที่พบเห็นการประพฤติมิชอบนั้น

2.3   ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

       RBS จะอาศัยหลักวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่ RBS อยู่ภายใต้การกำกับ

2.4   สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

       RBS จะอาศัยหลักสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การดำเนินการตามสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายกับท่าน หรือการเริ่มการดำเนินคดีเพื่อการปกป้องประโยชน์ของ RBS

2.5   ความยินยอมของท่าน

       RBS จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานความยินยอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลอ่อนไหวของท่าน RBS จะทำการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และจะขอรับความยินยอมจากท่านเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ RBS ไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ละเอียดอ่อนของท่าน หรือ

 • ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี

       หากท่านเปลี่ยนใจหรือท่านไม่ประสงค์ให้ RBS ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมไว้อีกต่อไป 
ท่านสามารถใช้สิทธิในการถอนคำยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งความประสงค์ในการขอถอนคำยินยอมของท่านได้ที่อีเมล์ [โปรดระบุอีเมล]

       ในกรณีที่ RBS ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น  RBS จะทำการแจ้งต่อท่านก่อนและ/หรือ
จะขอรับความยินยอมจากท่านตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

 

3.         RBS จะทำการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเมื่อใด

       RBS อาจทำการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ไปยังบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. แล้วแต่กรณี โดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ RBS จะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการแทน RBS เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า พันธมิตรทางการตลาด ผู้ให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง และผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์

       ทุกครั้งที่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม RBS จะกำหนดให้บุคคลภายนอกที่ให้บริการแทนRBS ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และ RBS จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการแทน RBS หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

       RBS อาจทำการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมให้บุคคลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจ

 • ในกรณีที่การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลมีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ หรือมีความเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีใดๆ หรือเป็นการกระทำเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของ RBS

 • ในกรณีที่มีการสั่งให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายโดยผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาล

 • ในกรณีที่ RBS เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นต่อการป้องกันอันตรายหรือความสูญเสียทางการเงิน หรือข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการสืบสวนอาชญากรรมที่ต้องสงสัยและที่เกิดขึ้น หรือ

 • ในกรณีที่RBS ขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน รวมถึงการควบบริษัท 
  การแก้ไขโครงสร้าง การแยกตัว กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วม การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี

 

4.         การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

            ในกรณีทั่วไป RBS จะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไปยังประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาเห็นว่ามีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอเท่านั้น

       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการดำเนินงานของ RBS อาจต้องเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องนอกประเทศไทย ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศปลายทางอาจไม่ได้มีการกำหนดไว้เทียบเท่ากัน หรือครอบคลุมเท่ากับกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลไม่เพียงพอ RBS จะจัดให้มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่านและให้มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลได้ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวประกอบด้วย

 • การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

 • ท่านได้ให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลหลังจากที่ท่านได้รับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนข้อมูลที่ขาดการตัดสินใจหรือการป้องกันที่เพียงพอ

 • การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือการดำเนินการตามมาตรการที่ท่านร้องขอก่อนเข้าทำสัญญา (pre-contractual measure)

 • การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง RBS และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต (vital interests) ของท่านหรือบุคคลอื่น 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอม หรือ

 • การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นด้วยเหตุผลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

5.         การแจ้งท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยRBS

       ก่อนที่ RBS จะเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน RBS จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านเสมอ ยกเว้นในบางสถานการณ์ที่ RBS ไม่จำเป็นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านให้ท่านทราบ เช่นกรณีต่อไปนี้

 • ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลใหม่

 • เมื่อ RBS เชื่อว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวหรือรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้หรือจะเป็นการขัดขวางการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้  โดย RBS ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของท่าน

 • การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมนั้น เป็นกรณีเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด และ RBS ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของท่าน หรือ

 • RBS รับทราบหรือได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการปฏิบัติหน้าที่ อาชีพ หรือวิชาชีพของ RBSและ RBS จะดำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประเภทดังกล่าวไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

 

6.         สิทธิของท่าน

       พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้มากขึ้น โดยท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

6.1   สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

       ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ RBS เก็บไว้

6.2   สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

       ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ RBS โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/องค์กรอื่น หรือขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมที่ RBS ได้โอนไปยังบุคคล/องค์กรอื่น เว้นแต่ RBS ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านด้วยเหตุทางเทคนิค

6.3   สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่าน

       ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถคัดค้านได้ 
เหตุดังกล่าวอาจรวมถึงประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ RBS หรือเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามการใช้สิทธิ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6.4   สิทธิในการขอลบข้อมูล

       ท่านมีสิทธิขอให้ RBS ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymise) ในกรณีดังต่อไปนี

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมของท่านนั้นไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป

 • ท่านได้ถอนความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และ RBS ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

 • ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และ RBS ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอ และ/หรือ

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.5   สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน

       ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ RBS จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมของท่านอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมของท่านควรต้องถูกลบ หรือทำลายเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และท่านได้ขอให้ระงับการใช้แทนก่อ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมของท่านนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นที่ต้องร้องขอให้มีการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การดำเนินการตามสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

 • RBS อยู่ในระหว่างรอการยืนยันความถูกต้องของการปฏิเสธคำขอคัดค้านให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.6   สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

       ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด 
หาก RBS ปฏิเสธคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน RBS จะบันทึกการปฏิเสธพร้อมด้วยเหตุผล

6.7   สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

       ท่านมีสิทธิยื่นร้องเรียนในกรณีที่ RBS ไม่ปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.8   สิทธิในการขอถอนความยินยอม

       ท่านสามารถขอเพิกถอนคำยินยอมของท่านได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม เว้นแต่ RBS จะมีฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน

หากท่านเปลี่ยนใจ หรือท่านไม่ประสงค์ให้ RBS ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถใช้สิทธิในการถอนคำยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งความประสงค์ในการขอถอนคำยินยอมของท่านได้ที่อีเมล์ marketing@rbsolution.co.th

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมล marketing@rbsolution.co.th

เมื่อท่านใช้สิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือทำการร้องเรียน หรือเรียกร้องใด ๆ โปรดระบุข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อให้ RBS สามารถติดต่อกลับไปยังท่านได้โดยเร็วที่สุด เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนของท่านและยืนยันสิทธิ์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของท่าน) กระบวนการข้างต้นเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อให้เราสามารถพิจารณาต่อคำร้องขอของท่านได้เร็วขึ้น

RBS ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอบางอย่าง (นอกเหนือจากคำขอให้แก้ไขข้อมูล) ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควร หากคำขอของท่านไม่ชัดเจน ซ้ำซาก หรือเป็นภาระเกินความจำเป็นสมควร

 

7.         ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

       RBS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะสามารถเก็บรักษาข้อมูลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ซึ่งในหลายๆ กรณีจะมีกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตามหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ RBS จะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวต่อไปด้วยเหตุที่ RBS มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องบางประการ หรือมีข้อร้องเรียนที่ทำให้ RBS จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมของท่าน หรือด้วยเหตุผลทางกฎระเบียบหรือทางเทคนิค RBS จะยังคงปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมต่อไป

       เพื่อการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณา จำนวน ลักษณะ และความอ่อนไหวของการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยพิจารณาว่าเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่นๆ หรือไม่ และข้อกำหนดตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ภาษี การบัญชี หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้

       หากท่านใช้พื้นที่จอดรถที่เราให้บริการระบบการจัดการที่จอดรถ เช่น แพลตฟอร์ม EZY Parking เราอาจต้องเก็บภาพและวิดีโอจากกล้องที่ติดตั้งในสถานที่จอดรถดังกล่าวไว้ไม่เกิน 3 ปีหลังจากที่ท่านเข้าใช้พื้นที่จอดรถดังกล่าว

       หากท่านสมัครรับจดหมายข่าวหรือข่าวสารด้านการตลาดทางอีเมล  RBS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมของท่านไว้จนกว่าท่านจะขอให้ลบข้อมูลนั้น (ในกรณีที่ท่านเลือกยกเลิกการสมัครดังกล่าว  RBS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านไว้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะไม่ถูกติดต่อท่านอีกในอนาคต)

 

8.         การรักษาความปลอดภัย

       RBS มีการใช้มาตรการต่างๆ ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงเข้ารหัส (encryption) และการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ RBS ยังได้กำหนดให้บุคลากรของ RBS และบุคคลภายนอกที่กระทำการแทน RBS ปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการปกป้องไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล และการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูล

       อนึ่ง ถึงแม้ RBS จะทุ่มเทและใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลของท่านให้มีความปลอดภัยด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคลเพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ RBS อาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้ทุกประการ เช่น การปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจเข้าถึง ในการนี้ ท่านจึงควรติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นประจำ ติดตั้งไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall) เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของท่านจากการคุกคามหรือการโจรกรรมข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบบัญชีของตนเองเป็นประจำ (เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและวันที่ทำรายการ) ทั้งนี้ เราแนะนำให้ท่านทำการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและสถานะทางการเงินของท่านเป็นความลับ

 

9.         การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

       RBS ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามที่
RBS เห็นสมควร โดย RBS จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงใดๆ ให้ท่านทราบบนเว็บไซต์ของ RBS หรือผ่านทาง [โปรดระบุอีเมล] ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา

10.        ท่านสามารถติดต่อRBSได้อย่างไร

       หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถาม หรือต้องการร้องเรียน หรือใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน 
ท่านสามารถติดต่อ RBS ได้ที่ [โปรดระบุอีเมล] อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะติดต่อเรา โปรดติดต่อเรายังที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท ไรซิ่ง บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 119/38 อาคารเดอะ ซี๊ด มูซี่ ซอยสุขุมวิท 26 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ +66 818305858  

อีเมล [โปรดระบุอีเมล]

เว็บไซต์ www.rbsolution.co.th

 

11.        คุกกี้

       ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์ตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้ ทั้งนี้ หากท่านปิดใช้งานหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์ของ RBS แพลตฟอร์ม EZY Parking หรือบริการอื่น ๆ ของเราอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูนโยบายคุกกี้

 

 

 

นโยบายคุกกี้

 

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ภายในไดเร็กทอรีของเบราว์เซอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยภายในโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ดังกล่าว คุกกี้ จะถูกสร้างขึ้นเมื่อท่านใช้เบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดู https://www.allaboutcookies.org/

 

เราใช้คุกกี้อย่างไร?

 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในเว็บไซต์ของ RBS และแพลตฟอร์ม EZY Parking ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานต่างๆของท่านบนแพลตฟอร์ม การจัดเนื้อหาข้อมูลของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน และเพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจและสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

 1. Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม

 2. Advertising Cookies: คุกกี้สำหรับการโฆษณา ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้แพลตฟอร์มของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ

 3. Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

 4. Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตนและนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของ
  ผู้เข้าชมเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

 5. Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics